Huippudiilit odottavat! Kuumat hintahulinat jopa -45%* 

HOBBYHALL.FI:N YLEISET SOPIMUSEHDOT


VERSIO 28.4.2023


1.    KÄSITTEET
1.1.    Sopimusehdot – nämä Hobbyhall.fi:n yleiset sopimusehdot, joita sovelletaan ostajan kaikkiin sellaisiin ostoksiin, jotka on tehty kohdassa 3.1 määritellyn mukaisesti ja joita sovelletaan kaikkeen ostajan ja myyjän väliseen kaupankäyntiin.
1.2.    Henkilötiedot – kaikki tunnistetun tai tunnistettavissa olevan luonnollisen henkilön (rekisteröity) tiedot; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
1.3.    Tuote – sivustolla Hobbyhall.fi myytävä tuote.
1.4.    Hobbyhall.fi – verkkokauppapaikka osoitteessa www.hobbyhall.fi, jossa myydään myyjän tuotteita ja jota ylläpitää Hobby Hall Suomi Oy, suomalainen y-tunnus 2882790-7, Hobby Hall, Tammiston kauppatie 11, 01510 Vantaa, Suomi. Hobbyhall.fi on ainoastaan itse myymiensä tuotteiden myyjä. Hobbyhall.fi voi kontekstista riippuen tarkoittaa verkkokauppapaikkaa tai Hobby Hall Suomi Oy:tä kauppapaikan ylläpitäjän ominaisuudessa.
1.5.    Tili – ostajan Hobbyhall.fi-sivustolla tai sovelluksessa luoma asiakastili.
1.6.    Sopimus – ostajan ja myyjän solmima asianomaisten tuotteiden myyntiä ja ostamista koskeva sopimus, joka katsotaan solmituksi tilauksen vahvistamisen jälkeen. Kaikki ostajan ja myyjän keskenään solmimien sopimusten ehdot ovat identtiset näiden yleisten sopimusehtojen kanssa, ja osapuolten on noudatettava niitä näiden yleisten sopimusehtojen nojalla.
1.7.    Myyjä – tilauksessa mainittu oikeushenkilö ja luonnollinen henkilö, jonka tuotteita myydään sivustolla HobbyHall.fi, ja joka näiden yleisten sopimusehtojen perusteella vastaa ostajan tekemän tilauksen täyttämisestä. Myyjä, jonka kanssa solmitaan tavaroiden ostamista ja myyntiä koskeva sopimus näiden yleisten ehtojen nojalla, ilmoitetaan myytävän tuotteen kuvauksen yhteydessä, ja asianomaisten myyjän tiedot merkitään tilaukseen ja ostajalle lähetettävään tilausvahvistukseen tai laskuun.
1.8.    Ostaja – henkilö, joka ostaa tuotteita Hobbyhall.fi-sivustolta ja joka on 1) kaikissa tarkoituksissa oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö eli henkilö, joka on täysi-ikäinen ja jonka oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu tuomioistuimen päätöksellä; 2) vähintään 15–18-vuotias alaikäinen henkilö, jolla on laillisen huoltajansa ennakkosuostumus; 3) oikeushenkilö.
1.9.    Osapuolet – ostaja ja myyjä yhdessä.
1.10.   Tietosuojaseloste – Hobbyhall.fi:n vahvistama asiakirja, jossa kuvataan tärkeimmät Hobbyhall.fi-sivuston käyttöön liittyvät henkilötietojen keräämistä, säilytystä, käsittelyä ja ylläpitoa koskevat käytänteet. Hobbyhall.fi-sivuston tietosuojaselostetta ei sovelleta henkilötietojen käsittelyyn siltä osin, kuin myyjä käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjänä. Myyjän rekisterinpitäjänä suorittamaa henkilötietojen käsittelyä sääntelee Myyjä. Ostajan tulee perehtyä huolellisesti myyjän noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan käytäntöön ennen tuotteiden ostamista ja tämän sopimuksen solmimista.
1.11.    Kuluttaja – ostaja, joka on luonnollinen henkilö ja joka ei käytä Hobbyhall.fi-sivustoa itsenäisen taloudellisen toiminnan tai ammatin harjoittamiseen.
1.12.    Tilaus – ostajan esittämä tilaus Hobbyhall.fi-sivustolla myytävien tuotteiden ostamiseksi. Ostettavat tuotteet on täsmennetty tilauksessa.


2.    YLEISET EHDOT


2.1.    Ostaja vahvistaa lukeneensa nämä yleiset sopimusehdot rastittaessaan kohdan ”Olen perehtynyt Hobbyhall.fi-sivuston yleisiin sopimusehtoihin ja hyväksyn ne”. Tällä tavoin hyväksytyt yleiset sopimusehdot ovat osapuolia sitova juridinen asiakirja, jossa säädetään ostajan ja myyjän oikeuksista ja velvollisuuksista, tuotteiden ostamiseen ja tuotteiden maksamiseen sovellettavista ehdoista, tuotteiden perille toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvistä säännöistä ja muista sivustolla Hobbyhall.fi tapahtuvaan tuotteiden ostamiseen ja myymiseen liittyvistä ehdoista.
2.2.    Ostaja hyväksyy nämä yleiset sopimusehdot luodessaan tilin ja rekisteröityessään ensimmäisen kerran sivustolla Hobbyhall.fi. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin ostajan sivustolla Hobbyhall.fi tekemiin ostoksiin ja kaikkiin myyjien kanssa solmittuihin myyntiä ja ostamista koskeviin sopimuksiin sen jälkeen, kun ostaja on ensin hyväksynyt nämä yleiset sopimusehdot ensirekisteröitymisensä yhteydessä (tilin luominen) ja ennen päivitettyjen yleisten sopimusehtojen julkaisemista. Yleisiä sopimusehtoja päivitettäessä päivitettyjä ehtoja sovelletaan niiden sivustolla Hobbyhall.fi julkaisemisen jälkeen, ja päivityksestä ilmoitetaan ostajille yleisten sopimusehtojen kohdan 2.4 mukaisesti.
2.3.    Sivustolla Hobbyhall.fi tuotteita voivat ostaa vain sellaiset ostajat, jotka on määritelty yleisten sopimusehtojen kohdassa 1.8. Ostaja vahvistaa, että hänellä on oikeus ostaa tuotteita sivustolta Hobbyhall.fi hyväksyessään yleiset sopimusehdot ja perehtyessään tietosuojaselosteeseen (yleisten sopimusehtojen kohta 2.5) ja Hobbyhall.fi-sivuston käyttöehtoihin.
2.4.    Hobbyhall.fi:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tai täydentää yleisiä sopimusehtoja liiketoiminnallisista syistä tai Suomen lainsäädännössä määritellyissä tilanteissa. Tästä ilmoitetaan ostajille yleisten sopimusehtojen uuden versioon voimaantulon jälkeen ostajien kirjautuessa tililleen tai ostaessa tuotteita valitsemaltaan myyjältä.
2.5.    Ostaja on velvollinen perehtymään Hobbyhall.fi:n vahvistamaan ja julkaisemaan tietosuojaselosteeseen. Ostajan henkilötiedot välitetään myös sille myyjälle, jolta ostaja ostaa tuotteita, ja näitä henkilötietoja käsitellään asianomaisen myyjän sääntöjen mukaisesti ja myyjän ja Hobbyhall.fi:n solmimasta sopimuksesta johtuvien henkilötietojen turvallisuutta koskevien velvollisuuksien mukaisesti.
2.6.    Jos myyjä on velvollinen tai myyjällä on oikeus välittää ostajalle tietoa tai asiakirjoja sähköpostin välityksellä, ostaja on yksinomaan vastuussa poikkeuksetta toimivan ja ostajalle kuuluvan sähköpostiosoitteen ilmoittamisesta myyjälle.


3.    TUOTTEIDEN TILAAMINEN JA TUOTTEIDEN OSTOON JA MYYNTIIN LIITTYVÄN SOPIMUSSUHTEEN VOIMAANTULO


3.1.    Ostaja voi tilata tuotteita sivustolta Hobbyhall.fi jollakin seuraavista tavoista:

3.1.1.    verkossa sivustolla Hobbyhall.fi palveluun kirjautumalla (käyttäjätunnus ja salasana lisätään);
3.1.2.    verkossa sivustolla Hobbyhall.fi palveluun kirjautumatta;
3.1.3.    puhelimessa;
3.1.4.    Hobbyhall.fi noutopisteessä.

3.2.    Tuotteita verkosta tilatessaan ostajan on lisättävä sivuston Hobbyhall.fi:n järjestelmän kenttiin kaikki sellaiset henkilötiedot, joita tarvitaan tilauksen asianmukaiseen käsittelyyn. Hobbyhall.fi käsittelee näitä tietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.
3.3.    Puhelimessa tai noutopisteessä tehdyt tilaukset käsitellään yleisten sopimusehtojen mukaisesti ja asianomaisia tietosuojaselosteen kohtia noudatetaan. Ostaja hyväksyy yleiset sopimusehdot ja niiden soveltamisen tuotteita tilatessaan. Jos sopimus solmitaan puhelimessa myyjän aloitteesta, Hobbyhall.fi lähettää tilauslomakkeen ostajalle kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavalla tavalla. 
3.4.    Jos ostaja valitsee tuotteen ja lisää ne ostoskoriin sekä noudattaa kaikkia tilausvaiheita asianmukaisesti, ja joiden viimeisessä vaiheessa valitaan maksutapa ja tilaus hyväksytään sekä lähetetään, myyjän ja ostajan välille on muodostunut sopimussuhde ja sopimus on solmittu. Ostajalle ilmoitetaan tilauksen vahvistamisesta ostajan sähköpostiin lähetettävällä tilausvahvistuksella. Myyjä lähettää ostajalle viimeksi mainitun ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tilausvahvistuksen ja linkin voimassa oleviin yleisiin sopimusehtoihin .
3.5.    Hyväksyessään yleiset sopimusehdot ostaja hyväksyy sen, että suomen- ja ruotsinkielinen tilattujen tuotteiden käyttöohje lähetetään ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään tuotteiden toimitushetkellä. Kaikki tarpeelliset tuotteiden ja niiden ominaisuuksien tiedot löytyvät myyjän tuotekuvauksesta sivustolla Hobbyhall.fi.
3.6.    Kaikki ostajan tilaukset tallennetaan Hobbyhall.fi:n ja myyjän tietokantaan Hobbyhall.fi:n ja myyjän tietosuojaselosteen mukaisesti.


4.    OSTAJAN OIKEUDET


4.1.    Ostajalla on oikeus ostaa tuotteita ja tilata palveluja sivustolta Hobbyhall.fi näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
4.2.    Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus tai vaihtaa tuotteet näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti.
4.3.    Ostajalla on myös kaikki muut näiden yleisten sopimusehtojen, tietosuojaselosteen, Hobbyhall.fi:n käyttöehtojen ja Suomen lakien mukaiset sellaiset oikeudet, joiden käyttöä ei ole rajoitettu näissä yleisissä sopimusehdoissa. Ostajalla on muun muassa oikeus käyttää laissa säädettyjä oikeussuojakeinoja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti silloin, kun tuote ei vastaa sopimusehtoja.


5.    OSTAJAN VELVOLLISUUDET


5.1.    Hobbyhall.fi-sivustoa käyttäessään ostaja sitoutuu noudattamaan lakisääteisiä velvollisuuksiaan, näitä sopimusehtoja, Hobbyhall.fi:n käyttöehtoja sekä muita säännöksiä, joita on yksiselitteisesti kuvailtu sivustolla Hobbyhall.fi, eikä ostaja saa myöskään rikkoa Suomen lakeja.
5.2.    Ostaja sitoutuu maksamaan tilaamansa tuotteet ja palvelut ja vastaanottamaan ne näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Jos ostaja päättää noutaa tilaamansa tuotteet noutopisteestä, ostajan on myös saavuttava noutamaan ostoksensa valitsemaansa noutopisteeseen näissä yleisissä ehdoissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.


6.    MYYJÄN OIKEUDET


6.1.    Jos ostaja valitsee yleisten ehtojen kohdassa 8.2.2 säädetyn maksutavan, myyjällä on oikeus ottaa yhteys ostajaan Hobbyhall.fi-sivuston tilauksessa ilmoitettujen yhteystietojen avulla, jos ilmoitettuihin tietoihin liittyviä epäselvyyksiä ilmenee. Tuotteiden toimitusaika lasketaan tällöin siitä päivästä alkaen, jolloin ostajaan otetaan yhteyttä. Ostajan tilaus voidaan peruuttaa ilman ennakkoilmoitusta: i) Jos myyjä ei saa yhteyttä ostajaan kahden (2) arkipäivän kuluessa tilauksen tekemisestä tai ii) ostaja ei esitä myyjälle vaadittuja tietoja myyjän ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.
6.2.    Myyjällä on oman harkintansa mukaan ja ilman ostajan suostumusta oikeus ennen tilauksen tekemistä jakaa ostetut tuotteet (ostoskorissa olevat tietyn myyjän tuotteet) erillisiksi tilauksiksi, ellei ostaja halua ostaa ostoskorissa olevia tuotteita yhdellä tilauksella. Jos ostetut tuotteet jaetaan tällä tavoin erillisiksi tilauksiksi, asianomaisen tilauksen lisäpalvelujen (esim. toimitus jne.) hinta voidaan jakaa kaikkien tilausten kesken ja laskea tilauskohtaisesti erikseen, joten hinnat voivat poiketa niiden palvelujen hinnoista, jotka on esitetty asianomaisen tuotteen kuvauksessa. Myyjällä on myös muita näissä yleisissä ehdoissa, muissa Hobbyhall.fi:n asiakirjoissa ja Suomen lainsäädännössä määriteltyjä oikeuksia.


7.    MYYJÄN VELVOLLISUUDET


7.1.    Myyjä sitoutuu käsittelemään ostajan tilaukset näissä yleisissä ehdossa määritellyllä tavalla ja olemaan yhteydessä ostajaan Hobbyhall.fi-sivuston välityksellä, eikä myyjä missään tapauksessa ole yhteydessä ostajaan minkäänlaisten muiden kanavien välityksellä lukuun ottamatta tapauksia, joista on erikseen yksiselitteisesti määrätty yleisissä ehdoissa tai Hobbyhall.fi:n sivustolla. Ostaja ja myyjä ilmoittavat yksiselitteisesti, että kaikki tilauksen käsittelyyn liittyvä yhteydenpito, mikä ei tapahdu Hobbyhall.fi:n sivustolla (järjestelmässä), ei ole osapuolia sitovaa.
7.2.    Myyjä sitoutuu esittämään Suomen lainsäädännön edellyttämät tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi Hobbyhall.fi:n järjestelmässä.
7.3.    Myyjä ja Hobbyhall.fi sitoutuvat kunnioittamaan ostajan yksityisyyttä, käsittelemään ostajan henkilötietoja yksinomaan näiden yleisten ehtojen, tietosuojaselosteen, Hobbyhall.fi:n käyttöehtojen ja Suomen sekä Euroopan unionin lainsäädännössä määrätyn mukaisesti.
7.4.    Hobbyhall.fi sitoutuu ilmoittamaan ostajalle ennen tilauksen tekemistä Hobbyhall.fi:n olennaisten ominaisuuksien käytön keskeytymisestä tai niiden poistamisesta sekä yleisten ehtojen kohdissa 6.2–6.3 määritellyistä muutoksista. Tiedot on ilmoitettu asianmukaisesti silloin, kun ne esitetään Hobbyhall.fi:n tilillä tai Hobbyhall.fi:n verkkokaupassa. Jos ostajan tilaus on jo käsittelyssä, ostajalle ilmoitetaan tilauksen käsittelyyn liittyvien olennaisten Hobbyhall.fi:n ominaisuuksien käytön keskeytymisestä tai niiden käytöstä poistamisesta ostajan ilmoittamien yhteystietojen avulla (soitto, tekstiviesti tai sähköpostiviesti).
7.5.    Näiden yleisten ehtojen mukaan myyjä sitoutuu toimittamaan ostajan tilaamat tuotteet ja ottamaan vastaan ostajan palauttamat tuotteet.
7.6.    Jos myyjä ei voi olennaisten olosuhteiden vuoksi toimittaa tilattuja tuotteita ostajalle, Hobbyhall.fi voi tarjota ostajalle toisen myyjän samankaltaista tuotetta ilmoittamalla tästä ostajalle viimeksi mainitun ilmoittamien yhteystietojen avulla (soitto, tekstiviesti tai sähköpostiviesti). Jos ostaja ei halua, että asianomaisen myyjän tuotteet korvataan toisen myyjän samankaltaisilla tuotteilla, myyjä, joka ei pysty toimittamaan ostajan valitsemia tuotteita, sitoutuu palauttamaan ostajalle tuotteista maksetun summan 14 arkipäivän kuluessa, jos tuotteet on maksettu ennakkoon, ja joka tapauksessa peruuttamaan tilauksen.
7.7.    Jos ostaja ilmoittaa kolmen (3) arkipäivän kuluessa tarjouksen esittämisestä jonkin Hobbyhall.fi-sivustolla julkaistun yhteystiedon välityksellä, että hän hyväksyy tuotteiden vaihtamisen toisen myyjän tuotteeseen, alkuperäinen myyjä sitoutuu palauttamaan ostajalle ostajan sellaisesta tuotteesta maksaman summan, jota alkuperäinen myyjä ei pysty toimittamaan, ja myös korvaamaan hintaerotuksen.
7.8.    Jos myyjä ei hyväksy ostajan vaatimuksia, myyjän on viimeistään 14 (neljätoista) kalenteripäivän kuluttua ostajan yhteydenotosta annettava ostajalle perusteellinen ja perusteltu kirjallinen vastaus.
7.9.    Myyjä sitoutuu noudattamaan muita näistä yleisistä ehdoista ja Suomen lainsäädännöstä johtuvia myyjän velvollisuuksia.


8.    TUOTTEIDEN HINNAT, MAKSAMINEN JA MÄÄRÄAJAT


8.1.    Tuotteiden hinnat sivustolla Hobbyhall.fi on ilmoitettu euroina. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan lakisääteisen arvonlisäveron ja muut verot, jos sellaisia on.
8.2.    Ostaja voi maksaa tilaamansa tuotteet jollakin seuraavista maksutavoista (vaihtoehtoja on voitu rajoittaa, joten lopulliset tilauskohtaiset maksutavat kuvataan asianomaisen tilauksen yhteydessä):

8.2.1.    verkkopankin kautta;
8.2.2.    käteisellä tai korttimaksulla tilausta noudettaessa;
8.2.3.    rahoituslaitosten tarjoamilla sopimuksiin perustuvilla kulutusluotoilla;
8.2.4.    Hobbyhall.fi:n sivustolla ilmoitetuilla muilla maksutavoilla.

8.3.    Tuotteiden tilaus vahvistetaan, kun myyjä saa vahvistuksen tuotteiden maksamisesta.
8.4.    Hyväksyessään yleiset sopimusehdot ostaja hyväksyy sen, että tuotteiden tilausasiakirjat, jotka ovat myös tuotteiden takuuasiakirjoja, voidaan luovuttaa ostajalle yhdessä tuotteiden kanssa tai lähettää sähköisesti ostajan tiliä rekisteröidessään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen heti tilauksen käsittelyn jälkeen. Arvonlisäverollisesta laskusta  ilmenevät myyjän tiedot, valitut tuotteet, tuotteiden määrä, lopullinen hinta (myös kaikki verot) ja muut kirjanpitolaissa säädetyt tiedot.
8.5.    Ostajan ostamien tuotteiden lähetteet voidaan lisätä myös ostajan tilille sivustolla Hobbyhall.fi, ja ne löytyvät alavalikosta ”Oma Hobbyhall.fi“. Tuotteita tilatessaan ostaja voi katsella ja tulostaa tilausvahvistuksen sekä laskun  sivuston kohdasta ”Oma Hobbyhall.fi“.
8.6.    Tuotteen hintaa voidaan muuttaa sen jälkeen, kun myyjä on vahvistanut tilauksen, ainoastaan poikkeustapauksissa, esimerkiksi jos tuotteen hinta on muuttunut tietojärjestelmän teknisen vian tai selkeiden virheiden korjaamisen vuoksi taikka muista myyjästä riippumattomista objektiivisista syistä ja mikäli kuluttajan on pitänyt ymmärtää hinta virheelliseksi. Todistusvelvollisuus on tässä tilanteessa myyjällä. Jos ostaja ei hyväksy ostetun tuotteen uutta hintaa, ostaja voi peruuttaa tilauksen ilmoittamalla tästä myyjälle Hobbyhall.fi:n välityksellä kahden (2) arkipäivän kuluessa sivustolla Hobbyhall.fi ilmoitettujen yhteystietojen avulla. Jos tilaus peruutetaan tämän kohdan mukaisesti, myyjä sitoutuu palauttamaan ostajalle kaikki ostajan peruutetun tilauksen perusteella maksamat summat.
8.7.    Jos ostaja valitsee useamman eri myyjän tuotteita, jokaisen myyjän tuotteet voidaan jakaa erillisiksi ostoskoreiksi, ja niiden perusteella voidaan laatia erilliset tilaukset. Jos tilaus jaetaan tällä tavoin, asianomaisen tilauksen lisäpalvelujen (esim. toimitus jne.) hinta jaetaan kaikkien erillisten tilausten kesken, joten hinnat voivat poiketa niiden palvelujen hinnoista, jotka on esitetty asianomaisen tuotteen kuvauksessa.


9.    TUOTTEIDEN TOIMITUS


9.1.    Tuotteita tilatessaan ostaja voi valita sopivan toimitustavan, jotka esitellään myyjän tuotteen yhteydessä. Hobbyhall.fi ei toimita tuotteita Ahvenanmaalle.
9.2.    Jos ostaja valitsee tilausta tehdessään tuotteiden kotiinkuljetuksen

9.2.1.    ostajan on ilmoitettava tarkka toimitusosoite;
9.2.2.    ostaja sitoutuu vastaanottamaan tilatut tuotteet. Tuotteita vastaanotettaessa tulee esittää henkilötodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti). Jos ostaja ei vastaanota tuotteita itse siitä huolimatta, että tuotteet on toimitettu ilmoitettuun osoitteeseen, myyjällä on oikeus luovuttaa tuotteet toiselle henkilölle ostajan ilmoittamassa osoitteessa, eikä ostaja voi reklamoida tuotteiden väärälle henkilölle luovuttamisesta;
9.2.3.    Tuotteiden toimitusmaksuun ei sisälly tuotteiden tuominen asunnon ovelle kerroksiin, vaan tuotteet toimitetaan talon ulko-ovelle. 

9.3.    Jos valitsee tilausta tehdessään noutavansa tuotteet Postin noutopisteestä

9.3.1.    tilatut tuotteet tulee noutaa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Viimeinen noutopäivä on ilmoitettu ostajalle tekstiviestillä tai sähköpostilla;
9.3.2.    Tuotteet voi noutaa varsinaisen tilaajan lisäksi myös toinen henkilö. Tuotteita noudettaessa täytyy ottaa mukaan valtakirja sekä voimassa oleva henkilötodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti); 
9.3.3.    Tuotteita ei voi tilata Postin noutopisteeseen, jos Hobbyhall.fi:ltä tilatun tuotteen mitat eivät mahdollista tuotteen noutamista Postin noutopisteestä.

9.4.    Ostaja voi noutaa tuotteet veloituksetta Hobbyhall.fi:n noutopisteestä. Jos ostaja valitsee tilausta tehdessään tämän toimitustavan:

9.4.1.    tilatut tuotteet on noudettava viimeistään 7 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle, että tuotteet voi noutaa;
9.4.2.    Tuotteet voi vastaanottaa ainoastaan tilauksen tehnyt henkilö tai jo tilaushetkellä erikseen ilmoitettu henkilö. Tuotteita noudettaessa täytyy ottaa mukaan voimassa oleva henkilötodistus (henkilökortti, passi tai ajokortti), ja se on esitettävä Hobbyhall.fi:n työntekijälle;

9.5.    Jos ostaja valitsee tilausta tehdessään toimituksen Schenkerin noutopisteeseen/automaatiin: 

9.5.1.    Pakettien tulee painaa alle 20 kg, enimmäismitat ovat 60 x40 x 46 cm. 
9.5.2.    Tuotteet on noudettava pakettiautomaattista tai noutopisteestä palveluntarjoajan ilmoittamaan ajankohtaan mennessä

9.6.    Jos ostaja valitsee tilausta tehdessään toimituksen Postin pakettiautomaattiin;

9.6.1.     Pakettien tulee painaa alle 25 kg, enimmäismitat ovat 59 x 60 x 36 cm.
9.6.2.     Tuotteet on noudettava pakettiautomaattista tai noutopisteestä palveluntarjoajan ilmoittamaan ajankohtaan mennessä.

9.7.    Tuotekuvauksen yhteydessä ilmoitetut toimitusajat ovat suuntaa antavia. Myyjä toimittaa tuotteet ostajalle tilauksessa vahvistettujen toimitusaikojen mukaisesti. Tuotteiden toimitusaikoja ei noudateta silloin, kun tuotteita ei ole myyjän varastossa, ja ostajalle ilmoitetaan tilattujen tavaroiden loppumisesta. Hyväksyessään nämä yleiset sopimusehdot ostaja hyväksyy myös sen, että poikkeustapauksissa tuotteiden toimitus voi myöhästyä yllättävistä syistä ja myyjästä riippumattomista syistä. Tällöin myyjä sitoutuu viipymättä ottamaan yhteyttä ostajaan ja sopimaan uudesta toimitusajankohdasta sekä muista seikoista. Jos myyjä ei toimita tuotteita tilauksessa vahvistetun toimitusajan puitteissa, eivätkä osapuolet sovi tuotteiden luovuusajankohdasta, ostaja voi käyttää yleisten sopimusehtojen kohdan 11 mukaista oikeuttaan peruuttaa sopimus.
9.8.    Myyjä vapautuu tuotteiden toimitusehtojen rikkomiseen liittyvästä vastuusta, jos tuotteita ei toimiteta ostajalle tai ne tuodaan perille väärään aikaan myyjään liittymättömästä ja/tai myyjästä riippumattomasta kolmannesta osapuolesta johtuvasta syystä tai muista myyjästä riippumattomista syistä.
9.9.    Ostajan tulee tarkistaa lähetyksen ja tuotteiden (tuote) kunto kohtuullisen ajan tuotteiden vastaanottamisen tai noutopisteestä noutamisen jälkeen. Jos ostaja havaitsee vaurioita tuotteen pakkauksessa (rikki, märkä tai muu vaurio), tuotteet (tuote) ovat vaurioituneet ja/tai tuotteesta puuttuu jotain, ostajan tulee tehdä virheilmoitus Hobbyhall.fi:lle tuotteista kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja tosiasiallisesti havaitsi virheen.
9.10.    Tuotteiden vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen ja vaurioitumisen riski siirtyy ostajalle, kun tuotteet luovutetaan ostajalle.
9.11.    Jos ostaja ei ota tuotteita vastaan määräaikaan mennessä näiden yleisten sopimusehtojen kohtien 9.2–9.6 mukaisesti tai tuotteiden luovuttaminen ostajalle ei onnistu, ja ostaja on maksanut tuotteet ja niiden lähettämisen, edustajat ottavat yhteyttä ostajaan sopiakseen uudesta tuotteiden toimitusajankohdasta tai toimitustavasta. Jos ostaja ei nouda tuotteita, eikä niitä saada luovutettua ostajalle, tuotteet palautetaan myyjälle, tilaus peruutetaan ja ostajalle palautetaan hänen tuotteista maksamansa summa, lukuun ottamatta mahdollista toimitusmaksua.
9.12.    Jos ostaja ei vastaanota tuotteita määrättyyn aikaan mennessä näiden yleisten sopimusehtojen kohtien 9.2–9.6 mukaisesti tai niiden luovuttaminen ostajalle ei onnistu, ja ostaja ei ole maksanut tuotteita, tuotteet palautetaan myyjälle ja tilaus peruutetaan.


10.    TUOTTEIDEN LAATU JA KÄYTTÖKELPOISUUS


10.1.    Myyjän jokaisen Hobbyhall.fi-sivustolla myymän tuotteen tiedot ilmoitetaan tuotteen yhteydessä julkaistussa tuotekuvauksessa.
10.2.    Myyjän tarjoamat tuotteet täyttävät laatuvaatimukset. Tuote vastaa sopimusehtoja silloin, kun:

10.2.1.    Tuote vastaa myyjän esittämää tuotekuvausta, ja tuote vastaa ominaisuuksiltaan myyjän Hobbyhall.fi:lle tuotetta mainostaessaan käyttämää tuotteen näytettä tai mallia;
10.2.2.    Tuote sopii käyttötarkoitukseen, johon tällaisia tuotteita yleensä käytetään;
10.2.3.    Tuote vastaa sellaisia laatuvaatimuksia, jotka ovat yleensä ominaisia ominaisuuksiltaan vastaaville tuotteille, ja joita myyjä voi perustellusti odottaa tuotteen vastaavan sen ominaisuuksien ja tuotteen valmistajan tai edustajan tai myyjän julkisesti ilmoittamien tietojen perusteella, mukaan luettuna mainokset ja tuotemerkinnät ja tuotteen varsinaiset ominaisuudet.

10.3.    Myyjä ja Hobbyhall.fi eivät vastaa siitä, että myyjän Hobbyhall.fi.ssä myymät tuotteet voivat mittojensa, muotonsa, värinsä tai muiden ominaisuuksiensa puolesta poiketa tuotteen tosiallisesta koosta, muodosta, väristä tai muista ominaisuuksista ostajan käyttämän laitteen ominaisuuksien vuoksi tai muista myyjän tahdosta riippumattomista teknisistä syistä. Tuotteiden kuvat ovat yksinomaan havainnollistavia ja esimerkinomaisia. Alkuperäisten tuotteiden värit, kuvaukset, ominaisuudet, mitat, koot, toiminnot tai muut ominaisuudet voivat poiketa tuotteen todellisista ominaisuuksista, joten pyydämme ottamaan lähtökohdaksi tuotekuvauksiin sisältyvät tuotetiedot. Suosittelemme, että ostaja lukee tuotekuvauksen.
10.4.    Myyjä voi myöntää tuoteryhmille määräaikaisen takuun, jonka kesto ja ehdot ilmenevät asianomaisten tuotteiden tuotekuvauksesta tai tilauksesta laadittavasta lähetteestä, joka on myös tuotteen takuutodistus.
10.5.    Myyjän myöntämä takuu ei rajoita sellaisia kuluttajan oikeuksia, jotka ovat voimassa silloin, kun kuluttaja on ostanut heikkolaatuisen tuotteen tai palvelun.
10.6.    Myyjä ei tarjoa tuotteelle kaupan solmimisen jälkeistä takuuhuoltoa (lukuun ottamatta tuotteen nopea tarkastaminen, mikä ei edellytä erikoisosaamista):

10.6.1.    jos takuuhuollot suorittava palveluntarjoaja sijaitsee Suomen rajojen ulkopuolella, myyjä järjestää tuotteiden lähettämisen asianomaiselle palveluntarjoajalle;
10.6.2.    jos Suomessa on takuuhuoltoja suorittavaa palveluntarjoaja, ostaja ohjataan tällaiselle palveluntarjoajalle.

10.7.    Takuu ei koske laitteelle tallennettuja tietoja. Tietojen häviämisen tai palauttamisen aiheuttamia kustannuksia ei korvata.
10.8.    Jos asianomaiselle tuotteelle on laissa säädetty viimeinen käyttöpäivä, myyjä sitoutuu myymään tällaiset tuotteet ostajalle siten, että ostajalla on realistinen mahdollisuus käyttää tuotteita ennen niiden vanhentumista.
10.9.    Tietoa erilaisten tuotteiden takuuehdoista löytyy täältä.


11.    SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN JA TUOTTEIDEN PALAUTTAMINEN JA VAIHTAMINEN


11.1.    Oikeus peruuttaa sopimus ja oikeus vaihtaa tuote

11.1.1.    Jos ostaja on kuluttaja, hänellä on oikeus peruuttaa sopimus perusteluja esittämättä 14 (neljäntoista) päivän kuluessa (kohdassa 11.1.3 määrätystä ajankohdasta alkaen) ilmoittamalla tästä myyjälle tai Hobbyhall.fi:lle, joka ilmoittaa myyjälle ostajan päätöksestä purkaa kauppa. Tätä oikeutta käytetään Suomen kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ssä määrätyn mukaisesti.
11.1.2.    Kuluttajalla ei ole kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:ssä säädettyä oikeutta peruuttaa sopimusta, jos:
(a)    tuote on valmistettu kuluttajan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti;
(b)    tuote on valmistettu kuluttajan esittämien vaatimusten mukaisesti;
(c)    tuote pilaantuu tai vanhenee nopeasti;
(d)    tuote on luovutettu suljetussa pakkauksessa, joka on avattu perille toimittamisen jälkeen, eikä tuotetta voi siksi palauttaa terveyden suojeluun tai hygieniaan liittyvistä syistä;
(e)    tuote on sanomalehti, aikakausilehti tai muu säännöllisesti ilmestyvä julkaisu, lukuun ottamatta näiden tuotteiden tilaamista koskevia pitkäaikaisia sopimuksia;;
(f)    tuote on sinetöitynä toimitettu audio- tai videotallenne tai ohjelmisto, ja kuluttaja on avannut sinetöinnin.
11.1.3.    Sopimuksen 14 (neljätoista) päivää voimassa oleva peruuttamissoikeus lasketaan seuraavasti:
(a)    kaupan solmimisen jälkeen siitä päivästä alkaen, kun ostaja tai hänen nimeämänsä henkilö, kuljetusyhtiötä lukuun ottamatta, vastaanottaa tilatut tuotteet;
(b)    jos ostaja on samassa tilauksessa tilannut useamman kuin yhden tuotteen eri myyjiltä, ja tuotteet toimitetaan erikseen, 14 päivän peruuttamissoikeus lasketaan jokaiselle myyjälle erikseen siitä päivästä lukien, kun ostaja tai hänen nimeämänsä henkilö, lukuun ottamatta kuljetusyhtiötä, saa asianomaisen myyjän tuotteet
(c)    jos tuotteet toimitetaan erissä tai osina, siitä päivästä lukien, kun ostaja tai hänen nimeämänsä henkilö, saa tilauksen viimeisen erän tai osan;
(d)    tiettynä ajanjaksona tehtäviä säännöllisiä tuotetoimituksia koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen siitä päivästä lukien, kun ostaja tai hänen nimeämänsä henkilö, lukuun ottamatta kuljetusyhtiötä, saa ensimmäisen tuotteen;
(e)   jos peruuttamisajan viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, peruuttamisilmoitus voidaan tehdä vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen; ja
(f)   jos ilmoituksen saapumisen ajankohdasta ei voida esittää muuta selvitystä, postitse lähetetyn ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä ja sähköisesti lähetetyn päivänä, jona ilmoitus on lähetetty.
11.1.4.    Ostajalla on sopimuksen peruuttamisen tullessa kyseeseen vaihtoehtoisesti myös oikeus vaihtaa ostettu tuote vastaavaan mutta mitoiltaan, muodoltaan, väriltään, malliltaan tai kokoonpanoltaan toisenlaiseen tuotteeseen. Jos tuotteen vaihtamiseen liittyy hintaero, ostaja sitoutuu maksamaan myyjälle uuden hinnan. Jos ostaja ilmoittaa haluavansa käyttää ostamansa tuotteen vaihto-oikeutta, asiasta on ilmoitettava samalla tavalla kuin sopimuksen peruuttamisesta.

11.2.    Sopimuksen peruuttaminen ja tuotteen vaihtaminen

11.2.1.    Jos ostaja on kuluttaja, hänellä on oikeus ottaa yhteys suoraan siihen myyjään, jolta tuote ostettiin, ja peruuttaa sopimus myyjän kanssa tai ottaa yhteys Hobbyhall.fi:hen.
11.2.2.    Kuluttajan tulee ilmoittaa sopimuksen peruuttamisesta lähettämällä Hobbyhall.fi:lle osoitteeseen [email protected] peruuttamisilmoituksen, josta ilmenee kuluttajan aikomus peruuttaa sopimus. 
11.2.3. Saatuaan ilmoituksen ostajalta Hobbyhall.fi lähettää viipymättä ilmoituksen vastaanottamisen vahvistavan viestin ja ilmoittaa asiasta myös myyjälle.
11.2.4. Jos ostaja peruuttaa sopimuksen ennen kuin tuote on toimitettu hänelle, ostajan tulee ilmoittaa tästä sähköpostitse osoitteeseen [email protected], soittamalla numeroon +358 9 8566 8000 tai Hobbyhall.fi-sivustolla olevalla lomakkeella. Ostajan ilmoitus vahvistetaan ilmoitukseksi sopimuksen peruuttamisesta, ja tästä ilmoitetaan myyjälle.
11.2.5. Ostaja sitoutuu palauttamaan tuotteen viimeistään 14 päivän kuluessa kaupan peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Ostaja voi palauttaa tuotteen lähettämällä sen Hobbyhall.fi:n noutopisteeseen, palauttamalla sen Hobbyhall.fi:lle lähettipalvelulla tai palauttamalla tuotteen suoraan myyjälle tai postittamalla tuotteen. Tuote tulee lähettää myyjän ostajalle lähettämään laskuun merkittyyn myyjän osoitteeseen tai Hobbyhall.fi:n välityksellä, joka puolestaan palauttaa tuotteen myyjälle. Ostaja ja myyjä sopivat keskenään erikseen painavien tuotteiden myyjälle toimittamisesta (tuotteen laadun arviointi, muutosten tekeminen, korjaaminen tai palauttaminen) Hobbyhall.fi:n välityksellä puhelimitse tai sähköpostitse tai ostaja toimittaa tuotteen itse myyjälle.
11.2.6. Jos ostaja käyttää oikeuttaan peruuttaa sopimus, ostajan maksama summa palautetaan 14 (neljäntoista) kalenteripäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta edellyttäen, että palautettava tuote on jo saapunut myyjälle tai kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tuotteen takaisin ja että tuote vastaa palautukseen sovellettavia ehtoja.
11.2.7.  Sopimuksen peruuttamisen ollessa kyseessä ostajalle palautetaan tuotteen hinta ja kuluttajan maksamat tuotteen toimituskulut. Jos ostaja on valinnut muun kuin myyjän tarjoaman tavanomaisen ja edullisimman toimitusvaihtoehdon, myyjän ei tarvitse palauttaa ostajalle ostajan valitseman toimitustavan ja tavanomaisen toimitustavan erotusta.
11.2.8. Jos ostaja haluaa käyttää oikeuttaan vaihtaa tuote, myyjä sitoutuu vaihtamaan tuotteen ostajan ilmoittamaa muotoa, kokoa, väriä, mallia tai kokoonpanoa vastaavaan tuotteeseen sen jälkeen, kun myyjä on saanut palautettavan tuotteen ja tuote vastaa tässä kohdassa säädettyjä vaatimuksia. Jos myyjällä ei ole sopivaa vaihdettavaa tuotetta, hän palauttaa ostajalle tuotteesta maksetun summan tässä kohdassa säädetyllä tavalla.

11.3.    Sopimuksen peruuttamiseen liittyvät ostajan oikeudet ja velvollisuudet kuluttajan ominaisuudessa

11.3.1.    Peruuttamisoikeutta käytettäessä palautettavan tuotteen täytyy olla alkuperäisessä kokoonpanossaan (sisällettävä kaikki tuotepakkauksen tavarat ja asiakirjat).
11.3.2.    Ostaja maksaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, elleivät osapuolet ole muuta sopineet.
11.3.3.    Kaikki ostetun tuotteen mukana tulleet kylkiäistuotteet ja lahjat on palautettava yhdessä tuotteen kanssa, ellei ostettua tuotetta palauteta sen laadullisten puutteiden vuoksi, ja tuotteen mukana tulleet lahjat on niiden ominaisuuksien vuoksi käytetty tai ne ovat vanhentuneet tuotteen puutteen havaitsemiseen mennessä, eli tällaisten lahjojen käyttöaika on päättynyt.
11.3.4.    Tuotetta palautettaessa ostajan tulee merkitä lähettäjän osoite selvästi ja pakata tuote asianmukaisesti, jotta se ei vaurioituisi kuljetuksen aikana. Myyjä ei vastaa sellaisesta lähetyksestä, jonka ostaja on pakannut väärin, merkinnyt pakettiin väärän osoitteen tai jos paketti häviää tai vaurioituu sitä myyjälle palautettaessa.
11.3.5.    Jos ostaja on ostanut tuotesetin, ja settiin kuuluvat tuotteet muodostavat kokonaisuuden, hänen on palautettava myyjälle koko tuotesetti, eli ostaja voi palauttaa tuotteen vain silloin, kun hän palauttaa samalla kaikki settiin kuuluvat tuotteet. Jos vähintään yksi settiin sisältyvistä tuotteista ei vastaa palauttamista koskevia vaatimuksia, myyjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta koko palautettua tuotesettiä.
11.3.6.    Ostajalla on oikeus saada ostohinta takaisin vain silloin, kun ostaja on ennen sopimuksen peruuttamista käyttänyt tuotetta vain sillä tavoin kuin on tarpeen, jotta voidaan varmistua tuotteen kokoonpanosta, ominaisuuksista ja toiminnasta samalla tavalla kuin ostaja kokeilee tuotetta myymälässä. Jos ostaja on käyttänyt tuotetta millä tahansa muulla kuin sellaisella tavalla, joka on tarpeen varmuuden saamiseksi tuotteen kokoonpanosta, ominaisuuksista ja toiminnasta, ostaja vastaa tuotteen käytöstä johtuvasta arvon alenemisesta riippumatta sen syystä tai anteeksiannettavuudesta. Sama pätee silloin, kun ostaja on vaurioittanut tuotetta tai tuhonnut sen. Näissä tapauksissa myyjällä on oikeus vähentää ostajan saatavasta tuotteen korjaamisesta, korvaamisesta tai uudenveroiseksi saattamisesta johtuvat kustannukset tai objektiivisesti perustellut aiheutuneet vahingot.

11.4.    Puutteellisen tai viallisen tuotteen vaihtaminen ja palauttaminen

11.4.1.    Jos ostaja haluaa palauttaa viallisen tai puutteellisen tuotteen, myydyn tuotteen puutteet tai viat korjataan tai heikkolaatuinen tuote vaihdetaan ja palautetaan näiden yleisten sopimusehtojen ja Suomen lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Näissä tapauksissa sopimuksen purkamiseen ei sovelleta 14 päivän määräaikaa.
11.4.2.    Jos ostaja osti heikkolaatuisen tuotteen ja on merkinnyt tämän tiedon tuotteen luovutuksesta ja vastaanotosta laadittavaan asiakirjaan tai laadullinen puute johtuu valmistusvirheestä, joka oli olemassa tuotetta ostettaessa, tai jos tuote ei vastaa valmistajan määritelmiä, ostaja voi palauttaa tuotteen ja vaatia oman valintansa mukaan:
(a)    myyjää korjaamaan tuotteen puutteet veloituksetta ja kohtuullisen ajan kuluessa, jos puutteiden korjaaminen on mahdollista;
(b)    alentamaan ostohintaa;
(c)    vaihtamaan tuotteen ominaisuuksiltaan vastaavaan laadukkaaseen tuotteeseen, elleivät tuotteen puuteet ole pieniä tai johdu ostajasta;
(d)    palauttamaan maksetun hinnan, jos heikkolaatuisen tuotteen myyminen on merkittävä sopimusrikkomus.
11.4.3.    Ostaja voi valita vain yhden näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa 11.4.2 määritellyn oikeussuojakeinon. Jos ostaja on kuluttaja, tämä ei rajoita ostajaa käyttämästä useita oikeussuojakeinoja samanaikaisesti silloin, kun niiden käyttäminen yhtä aikaa on mahdollista. Ostajan tulee ilmoittaa valinnastaan tuotetta myyjälle palauttaessaan. Jos ostaja on valinnut kohdassa 11.4.2 säädetyn oikeussuojakeinon, mutta myyjä ei voi toteuttaa sitä, myyjä ehdottaa ostajalle muuta kohdassa 11.4.2 määriteltyä oikeussuojakeinoa. Ostajalla ei ole oikeutta vaihtaa jo valitsemaansa oikeussuojakeinoa. Ostajalla ei ole oikeutta purkaa sopimusta, jos tuotteen puute on vähäinen.
11.4.4.    Tuotteen hinta ja tarvittaessa mahdollinen palvelumaksu ja toimituskulut palautetaan ostajalle, mutta tuotteen palauttamiseen liittyviä kustannuksia ei korvata.
11.4.5.    Jos ostaja haluaa palauttaa tuotteen, hänen tulee noudattaa seuraavia ehtoja:
(a)    Ilmoitettava tästä sähköpostitse Hobbyhall.fi:lle osoitteeseen [email protected], ja ilmoitukseen tulee merkitä palautettavat tuotteet;
(b)    Esitettävä tuotteen ostamisen todistava tosite ja takuun vahvistava asiakirja (jos sellainen on saatu);
(c)    Esitettävä vapaamuotoinen ilmoitus ja lähetettävä se Hobbyhall.fi:lle.
11.4.6.    Ostaja voi käyttää oikeuttaan palauttaa heikkolaatuiset tuotteet tuotteen ostotositteeseen merkityn takuuajan kuluessa, jonka määrää tuotteen ostajalle myynyt myyjä. Yllä esitetty ei rajoita ostajan lakisääteisiä oikeuksia kuluttajana, eli ostajan oikeutta vedota tuotteen puutteeseen tai vikaan kahden vuoden kuluessa tuotteen ostajalle luovuttamisesta silloin, kun ostaja on kuluttaja, jos puute tai vika oli olemassa vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen tai vaurioitumisen riskin siirtyessä ostajalle (katso kohta 12.1 ja kuluttajansuojalaki 5:3–6). Ostaja sitoutuu maksamaan tuotteen lähetyskulut ja tuotteen palauttamisen, ja jos myyjä vakuuttuu siitä, että palautettu tuote on heikkolaatuinen, hänen on korvattava ostajalle tuotteen lähetys- ja palautuskustannukset, lukuun ottamatta näissä yleisissä sopimusehdoissa määrättyjä poikkeustapauksia. Jos ostaja on kuluttaja, myyjä vastaa tuotteiden palauttamiseen liittyvistä kustannuksista takuun aikana.
11.4.7.    Summa palautetaan ostajalle 14 (neljätoista) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun myyjä on saanut ostajan tuotteen puutetta koskevan ilmoituksen edellyttäen, että ostaja on palauttanut tuotteen myyjälle. Jos ostaja ei ole palauttanut tuotetta myyjälle, tämän kohdan mukainen määräaika alkaa päivänä, jolloin tuote palautetaan myyjälle. Hyväksyessään nämä yleiset sopimusehdot ostaja hyväksyy sen, että summa palautetaan ostajan pankkitilille, elleivät ostaja ja myyjä ole muuta sopineet.
11.4.8.    Sellaisista tuotteista maksettua summaa ei palauteta, jotka on rikottu joko tahallisesti tai huolimattomuuttaan (kemiallisten aineiden, veden, avotulen, korkean lämpötilan, terävien esineiden jne. rikkomat tuotteet) tai jos tuotteiden käyttöä tai säilytystä koskevia määräyksiä on rikottu tai tuotteitta on käytetty väärin tai vastoin niiden käyttötarkoitusta.
11.4.9.    Myyjä voi määritellä tuotteiden mukana toimitettavissa takuuasiakirjoissa erilliset säännöt heikkolaatuisten tuotteiden palauttamiselle. Tällaisia myyjän soveltamia tuotteiden palauttamista koskevia sääntöjä sovelletaan siinä määrin kuin ne eivät ole ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa. Jos nämä yleiset sopimusehdot ja myyjän vahvistamat säännöt ovat ristiriidassa, ensisijaisesti on sovellettava näitä yleisiä sopimusehtoja.

11.5.    Väärän tuotteen palauttaminen ja vaihtaminen

11.5.1.    Jos ostajalle on toimitettu väärä tuote, ostaja sitoutuu ilmoittamaan tästä viipymättä mutta kuitenkin seitsemän (7) arkipäivän kuluessa Hobbyhall.fi:lle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai soittamalla numeroon +358 9 8566 8000. Saatuaan tiedon Hobbyhall.fi ilmoittaa väärän tuotteen toimittamisesta myyjälle, joka puolestaan sitoutuu omalla kustannuksellaan ottamaan tuotteen takaisin ja lähettämään tilalle oikean tuotteen. Jos myyjällä ei ole tilattua tuotetta, hän palauttaa ostajalle viimeksi mainitun tuotteesta maksaman summan. Summa palautetaan ostajalle 14 (neljätoista) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun myyjä on saanut tietää sopimuksen purkamisesta, mutta jos ostaja ei ole palauttanut tuotetta myyjälle, tämän kohdan mukainen ajanjakso lasketaan siitä päivästä alkaen, jolloin tuote palautetaan myyjälle. Hyväksyessään nämä yleiset sopimusehdot ostaja hyväksyy sen, että summa palautetaan ostajan pankkitilille, elleivät ostaja ja myyjä ole muuta sopineet.  Tällöin ostaja hyväksyy sen, että Hobbyhall.fi suosittelee hänelle samankaltaista tai täysin samanlaista toisen myyjän myymää tuotetta. Ostajalle väärän tuotteen toimittanut myyjä, jolla ei ole ostajan tilaamaa tuotetta, on Hobbyhall.fi-sivustolla ilmoittamiensa yhteyshenkilöiden välityksellä ilmoittanut hyväksyvänsä sen, että Hobbyhall.fi ehdottaa samankaltaisen tai täysin samalaisen tuotteen ostamista toiselta myyjältä.

11.6.    Myyjän rahat takaisin -takuu

11.6.1.    Jos tuotteen myyjä on Hobby Hall Suomi Oy, ostajalla on oikeus saada maksamansa summa takaisin 14 (neljätoista) päivän kuluttua, mutta kuitenkin viimeistään 30 (kolmekymmentä) päivän kuluttua tuotteen luovuttamisesta tai vastaanottamisesta, jos kaikissa palautetuissa tuotteissa on alkuperäiset etiketit, suojamuovit ja alkuperäiset pakkaukset ja kertakäyttöpakkaus ovat ehjiä, eli tuotteiden myyntikelpoisuus ei ole heikentynyt. Jos ostaja on liittynyt kanta-asiakasohjelmaan, johon sisältyy myös laajempi rahat takaisin -takuu ja jonka ehdot ovat tavanomaista paremmat, kanta-asiakasohjelman sääntöjä sovelletaan, ja kanta-asiakasohjelman jäsenien oikeus purkaa sopimus voi olla voimassa yli 30 päivää.  
11.6.2.    Myyjällä on oikeus merkitä täydentävä rahat takaisin -takuu ja sen ehdot asianomaisen tuotteen tuotekuvaukseen Hobbyhall.fi:ssä. Täydentävää rahat takaisin -takuuta (jos myyjä soveltaa sellaista konkreettiin tuotteeseen) sovelletaan aina soveltuvin osin yleisten sopimusehtojen kohtien 11.1–11.3 mukaisesti. Ostaja sitoutuu ilmoittamaan aikomuksestaan vedota takuuseen (jos sellaista sovelletaan) myyjän ilmoittaman takuuajan päättymiseen mennessä siitä päivästä lukien, kun tuote luovutetaan ostajalle. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ja palautettavat tuotteet tulee merkitä ilmoitukseen.
11.6.3.    Kohdan 11.6 oikeutta käytettäessä ostaja maksaa kaikki tuotteiden palauttamiseen liittyvät kustannukset ja ottaa kaikki siihen liittyvät riskit. Tuotteet on joka tapauksessa palautettava myyjälle ennen tuotteen rahat takaisin -takuun päättymistä, joka lasketaan tuotteen toimituspäivästä tai vastaanottamispäivästä.
11.6.4.    Ostajalla on oikeus palauttaa tuotteet lähettämällä ne Hobbyhall.fi:n sivustolla ilmoitettuun osoitteeseen tai tuomalle ne Hobbyhall.fi:n noutopisteeseen. 
11.6.5.    Jos ostaja on käyttänyt täydentävää rahat takaisin -takuuta, myyjä palauttaa maksetun summan ostajalle 30 päivän kuluessa tuotteen myyjälle palauttamisesta. Täydentävä rahat takaisin -takuu ei rajoita ostajan kohdan 11 mukaista peruuttamisoikeutta. 
11.6.6.    Myyjän tarjoamaan rahat takaisin -takuuseen ei voi vedota silloin, kun tilattu tuote on jokin seuraavista:
(a)    Hobbyhall.fi:n lahjakortit;
(b)    pakatut tuotteet, jotka on purettu pakkauksesta, ja joita ei voi palauttaa terveyteen tai hygieniaan liittyvistä syistä;
(c)    vauvanvaatteet;
(d)    lelut, vauvojen lelut ja vauvojen hoitotuotteet;
(e)    tuotteet, jotka on valmistettu ostajan erityistilauksesta tai joita on muutettu tätä tarkoitusta varten tai jotka ominaisuuksiensa vuoksi ovat selvästi sellaisia, ettei niiden myyntikelpoisuutta voida taata palauttamisen jälkeen, ja tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilytysaika päättyy;
(f)    yksinomaan aikuisille (K-18) suunnattuun tuotevalikoimaan kuuluvat tuotteet;
(g)    jalkineet;
(h)    vaatteet.


12.    MYYJÄN VASTUU JA OSTAJAN OIKEUSSUOJAKEINOT


12.1.    Myyjä vastaa tuotteen virheistä ja puutteista silloin, kun sellainen on olemassa vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen ja vahingoittumisen riskin siirtyessä ostajalle myös siinä tapauksessa, että virhe tai puute ilmenee myöhemmin. Jos ostaja on kuluttaja, myyjä vastaa tuotteen virheestä tai puutteesta kahden vuoden ajan tuotteen ostajalle luovuttamisesta. 
12.2.    Jos myyjä rikkoo velvollisuuksiaan, ostajalla on yleisten sopimusehtojen mukaisesti oikeus käyttää Suomen kuluttajansuojalain 5 luvun 16 §:ssä lueteltuja oikeussuojakeinoja, kieltäytyä maksamisesta, vaatia vahingon korvaamista, purkaa sopimus tai irtisanoa sopimus, laskea hintaa tai vaatia viivästyskorkoa, jos myyjä viivästyy maksun suorittamisessa. Oikeussuojakeinojen käyttöön sovelletaan kohtaa 11.4.3.
12.3.    Myyjän vastuu rajoittuu ostajalle aiheutuneeseen välittömään aineelliseen vahinkoon. Ostajan saamatta jäänyttä tuloa ja muuta kuin aineellista vahinkoa ei korvata. Jos ostaja on kuluttaja, myyjä on velvollinen korvaamaan välilliset vahingot vain, jos vahinko johtuu huolimattomuudesta myyjän puolella.
12.4.    Vastuunrajoitusta ei sovelleta silloin, kun myyjän vastuuta ei voi rajoittaa lakien ja säännöksien nojalla, mukaan luettuna myyjän tahallisuuden ja törkeän huolimattomuuden seuraukset ja silloin, kun seurauksena on ostajan kuolema tai terveyshaitta.
12.5.    Myyjä vapautuu kaikesta vastuusta silloin, kun vahinko on seurausta siitä, että ostaja, joka ei ole noudattanut myyjän suosituksia eikä omia velvollisuuksiaan, ei ole perehtynyt näihin yleisiin sopimusehtoihin, tietosuojaselosteeseen ja Hobbyhall.fi:n käyttöehtoihin, vaikka hänellä oli siihen mahdollisuus.
12.6.    Jos Hobbyhall.fi:n sivustolla on viitattu kolmansien osapuolten sivustoihin, Hobbyhall.fi ei takaa linkin kautta avautuvan sivuston tietojen paikkansapitävyyttä, perusteellisuutta eikä täsmällisyyttä. Kolmansien osapuolten esittämien tietojen sisältö, paikkansapitävyys, perusteellisuus ja täsmällisyys on kolmansien osapuolten vastuulla. Hobbyhall.fi ei sitoudu tarkistamaan välitettäviä tai säilytettäviä ulkopuolisia tietoja, eikä määrittämään yksityiskohtaisesti lainvastaista toimintaa.
12.7.    Hobbyhall.fi ei vastaa ostajan tilaamien tuotteiden tai palvelujen myyjän velvollisuuksien asianmukaisesta noudattamisesta silloin, kun myyjä on muu kuin Hobby Hall Suomi Oy.


13.    HOBBYHALL.FI:N MARKKINOINTIKAMPANJAT


13.1.    Myyjä voi oman harkintansa mukaan järjestää erilaisia kampanjoita ja kilpailuja Hobbyhall.fi:ssä.
13.2.    Tiettyjen mainoskampanjoiden aikana Hobbyhall.fi voi antaa ostajille virtuaalista rahaansa eli Hobby Hall rahaa, jolla voi maksaa ostoksia Hobby Hallissa ja Hobbyhall.fi:ssä. Muiden myyjien myymät tuotteet voi maksaa Hobby Hall rahalla, jos vastaava merkintä on tehty asianomaisen myyjän myymän tuotteen yhteyteen Hobbyhall.fi-sivustolla. Perusteelliset tiedot Hobby Hall rahan saamisesta, käytöstä ja niillä maksamisesta löytyvät täältä
13.3.    Jos ostaja ostaa tuotteen, josta saa tietyn summan Hobby Hall rahaa uusien ostosten tekemistä varten, ja ostaja peruuttaa kaupan yleisten sopimusehtojen mukaisesti, ostaja menettää edellä esitetyin ehdoin myönnetyn Hobby Hall rahan.
13.4.    Jos ostaja on maksanut tietyn osan tuotteesta Hobby Hall rahalla ja käyttää näiden yleisten sopimusehtojen mukaista oikeuttaan peruuttaa kauppa, käytetyt Hobby Hall rahat palautetaan ostajalle. Ostaja voi tarkistaa takaisin saamansa Hobby Hall rahan määrän Omilta sivuiltaan kohdasta Hobby Hall raha.
13.5.    Hobbyhall.fi:llä on oikeus muuttaa kampanjoiden ja kilpailujen ehtoja sekä peruuttaa ne oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta. Hobbyhall.fi:llä on myös oman harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta oikeus muuttaa Hobby Hall rahan vastaanottamista, käyttöä ja niillä maksamista koskevia ehtoja sekä poistaa ne. Kaikki kampanjan ehtojen, Hobby Hall rahan saamista ja niillä tuotteiden maksamista kokevat muutokset ja peruutukset tulevat voimaan hyväksymishetkellä (poistaminen).


14.    ILMOITUKSET


14.1.    Kaikki tuotteiden hankkimiseen Hobbyhall.fi:n kautta tapahtuva tiedonvälitys tapahtuu Hobbyhall.fi:n kautta tuotteiden myyjästä riippumatta ja käyttämällä sivustolla Hobbyhall.fi ilmoitettuja yhteystietoja. Jos ostaja ja myyjä ovat yhteydessä toisiinsa tuotteisiin liittyen muulla tavoin kuin Hobbyhall.fi:n välityksellä, Hobbyhall.fi ei vastaa tällaiseen viestintään liittyvästä vastuusta eikä riskeistä.
14.2.    Hobbyhall.fi välittää kaikki ostajan rekisteröinnin tai tuotteiden tilaamisen aikana lähetettävät ilmoitukset sähköpostiosoitteeseen tai tekstiviestillä ilmoitettuun puhelinnumeroon näiden yleisten sopimusehtojen, Hobbyhall.fi:n käyttöehtojen ja tietosuojaselosteen mukaisesti.


15.    MUUT EHDOT


15.1. Näihin yleisiin sopimusehtoihin ja sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja.
15.2. Kaikki näihin yleisiin sopimusehtoihin tai sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan neuvottelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä 20 (kahdenkymmenen) kalenteripäivän aikana, erimielisyydet ratkaistaan kuluttajariitalautakunnassa tai Suomen tuomioistuimissa.
15.3. Jos ostaja ei hyväksy myyjän laatimaa ja Hobbyhall.fi:lle lähetettyä vastausta ostajan kirjalliseen reklamaatioon, kuluttaja voi tehdä ratkaisupyynnön kuluttajariitalautakuntaan (https://kuluttajariita.fi/fi/index/ostajalle_1.html) Hobbyhall.fi:stä myyjältä ostetusta tuotteesta osoitteessa https://ec.europa.eu/odr/ annettujen ohjeiden mukaisesti.


HUOM!
28.4.2023 asti voimassa olleet tilaus- ja toimitusehdot löytyvät täältä